"యెహోవా ధర్మశాస్త్రము నందు ఆనందించుచు దివారాత్రము దానిని ధ్యానించువాడు ధన్యుడు." కీర్తన Psalm 1


దుష్టుల ఆలోచన చొప్పున నడువక
పాపుల మార్గములయందు నిలిచియుండక

యెహోవా ధర్మశాస్త్రమందు ఆనందించుచు
యెల్లప్పుడు ధ్యానముచేయువాడే ధన్యుడు
|| దుష్టుల ||

కాలువ నీటియోర నతడు నాటబడి
కాలమున ఫలించు చెట్టువలె యుండును
|| దుష్టుల ||

ఆకు వాడని చెట్టువలె నాతడుండును
ఆయన చేయునదియెల్ల సఫలమగును
|| దుష్టుల ||

దుష్టజనులు ఆ విధముగా నుండక
పొట్టువలె గాలికి చెదరగొట్టబడుదురు
|| దుష్టుల ||

న్యాయ విమర్శ సభల యందు దుష్టజనులు
నీతిమంతుల సభలో పాపులును నిలువరు
|| దుష్టుల ||

నీతిమంతుల మార్గము యెహోవా ఎరుగును
నడుపును దుష్టుల దారి నాశనమునకు
|| దుష్టుల ||


Zion Songs


Go to Home
Mountain View

Writer Unknown

Go to Home
------------------- -------------------- నుండి
అంత్యదినమందు దూత బూర నూదుచుండగా - 598
అందరము ప్రభు నిన్ను కొనియాడెదము - 704
అంధకారలోకమునకు వెలుగునివ్వ ప్రభువు వచ్చెను - 307
అడవి చెట్ల నడుమ ఒక జల్దరు వృక్షం వలె - 767
అడుగుడి మీరు మన ప్రభువిచ్చున్ తప్పక యిచ్చున్ - 483
అత్యంత సుందరుండును ఎల్లరి కాంక్షణీయుడు - 146
అదిగో కల్వరిలో యేసు రక్షకుడే దీనుడై వ్రేలాడుచున్నాడే - 236
అదిగో వచ్చునదెవరో చూడుమా మహిమ గలిగిన మన యేసే - 266
అద్భుత దీవెనలు ప్రభువా కుమ్మరించితివి - 453
అద్భుత శక్తికలదు రక్తములో గొఱ్ఱెపిల్ల రక్తములో - 660
అధికారము పొంది యుంటిని ప్రభూ - 547
అనాది దేవుడు ఆశ్రయము తన బాహువులు నీ కాధారమే - 582
అనుదినము మా భారము భరించే దేవా - 185
అన్యజనులేల లేచి గల్లత్తు చేయుచున్నారు - 2
అమూల్యరక్తము ద్వారారక్షణపొందిన జనులారా - 501
అర్పింతు స్తుతుల్ నీ సిలువలోన జూపిన నీ ప్రేమకై - 116
అసమానుండగు ఓ క్రీస్తు అద్వితీయుండగు దేవా - 698


------------------- -------------------- నుండి
ఆ కలువరి మార్గములో యేసు సిలువను మోసెను - 769
ఆ దినములలో దేవోక్తి అరుదాయెను దేవునివార్త - 401
ఆ ముండ్ల కిరీటం బోయెను ఘనంబుకల్గెను - 147
ఆకాశ మహా కాశంబులు పట్టని ఆశ్చర్యకరుడా - 462
ఆకాశమా! ఆలకించుమా మాటలాడెదన్ - 428
ఆకాశము భువిలో నెల్ల యేసు ఉన్నతుడు - 371
ఆత్మ దీపమును వెలిగించు యేసు ప్రభో ఆత్మ దీపమును - 474
ఆత్మ నియమము ద్వారా సాగి పోవుదము - 791
ఆత్మ మందిరమును ప్రభు కట్టుచున్నాడు - 388
ఆత్మ విషయమై దీనులైనవారు ధన్యులు - 417
ఆత్మల చెంతకు నడుపు బోధింపను నేర్పుము ప్రభువా - 675
ఆది ప్రేమను విడచిపెట్టితివా ఓ నాదు ప్రియుడా - 727
ఆదియంతము లేనివాడా సంపూర్ణుడగు మా దేవా - 76
ఆద్యంత రహిత ప్రభువా - 136
ఆద్యంతరహితుడవగు మా జ్యోతి - 74
ఆనంద మహానందం ప్రభువే మనకానందం - 450
ఆనంద మానంద మానందమే ఆనంద మానందమే - 121
ఆనందం నా కానందం ఆనందం పరమానందం - 653
ఆనందమానంద మాయెను నాదు ప్రియకుమారుని యందు - 88
ఆనందముగా యెహోవా నీ కృపలన్ని అన్ని కాలంబులందు - 207
ఆనందముతో ఆరాధింతున్ ఆత్మతోను సత్యముతో - 815
ఆనందమే మనకిలలో మన కానందమే ప్రభు లేచెన్ - 555
ఆనందానందము మహదానందము - 683
ఆనందించెదము ప్రభు యేసులో అంతయు - 537
ఆనందించెదము యెహోవాలో అతిశయించును మాదు ఆత్మ - 732
ఆయన నన్ను నడుపునను ఆలోచనే నా కాధారం - 441
ఆయన నామము ఆశ్చర్యుడు ఆయన పేరాలోచనకర్త - 680
ఆయనాశ్చర్య కరుడు నన్ను రక్షించి కాపాడి శుద్ధి చేయును - 668
ఆరాధనలకు యోగ్యుడవు స్తుతి గీతంబులకు పాత్రుడవు - 738
ఆరాధించెద నిను మది పొగడెద నిరతము - 160
ఆలకింతును ఆ పిలుపును సేవించెదను దేవుని - 526
ఆశించుము ప్రభు యేసు పాదములను - 91
ఆశీర్వాదంబుల్మామీద వర్షింపజేయు మీశ - 489
ఆశ్చర్య ఆశ్చర్య యేసు నీతో సమానులేరి! - 684
ఆశ్చర్య మాశ్చర్య మేసు నాకు ఆలోచన కర్తయు - 681
ఆశ్చర్యకరుడ వీవే యెహోవా నీవే ధన్యుడవు -165
ఆశ్రేష్ఠంబౌ గ్రంథములో - 651
ఆహా ఆహా ఇదిగో మరల వస్తిమి ఆహా అహా బహు సంతసంబేగా - 694
ఆహా యేమానందం ఆహా యేమానందము చెప్పశక్యమా - 499


------------------- -------------------- నుండి
ఇదిగో నీ రాజు వచ్చుచుండె సీయోను కుమారి సంతోషించు - 93
ఇదిగో నేను వచ్చుచున్నాను త్వరగా వచ్చుచున్నాను - 268
ఇదిగో నేనొక నూతన క్రియను చేయుచున్నాను - 411
ఇదిగో మీ దేవుడని యూదా పట్టణములకు ప్రకటించుడి - 813
ఇదియే అనుకూల సమయము నీకు ఘన రక్షణ దినము - 326
ఇదియే సమయంబు రండి యేసుని జేరండి - 327
ఇమ్మానుయేలుని రక్తము నిండిన ఊటయే - 317
ఇమ్ముగ నడిపించితివి నెమ్మదిగల ఈ స్థలమునకు ప్రభో - 449
ఇమ్ముగ నీ సుదినంబు నుండి మిమ్ము నాశీర్వాదించెదను - 384
ఇమ్ముగ నీ హృదయము నిమ్ము ఇమ్మనెన్ నీ ప్రభు - 333
ఇరుకు మార్గంబులో ప్రవేశించు వారు కొందరే - 293
ఇలలో యేసునకే జయము సర్వజనమా పాడు జయం - 305


------------------- -------------------- నుండి
ఈ జగతికి జ్యోతిని నేను జీవన జ్యోతి జ్వలించెదను - 625
ఈ లోక యాత్రలో నే సాగుచుండ ఒకసారి నవ్వు - 726
ఈ సంఘపు బునాది క్రీస్తేసాధీశుడే దక్కించె యేసు - 392
ఈ సుదినము యేసు ప్రభువా నీదు దానం - 757
ఈయన మాట వినుడి నేడు ఈయనే నా ప్రియ కుమారుడు - 288


------------------- -------------------- నుండి
ఉజ్జీవము నిమ్ము - 676
ఉదయ సాయంత్రముల నెల్లవేళల ప్రభువా - 14
ఉదయించె దివ్య రక్షకుడు ఘోరాంధకార లోకమున - 228
ఉన్నట్టు నేను వచ్చెదన్ పాపినైన నన్ పిల్వగన్ - 370
ఉన్నత గృహమును త్వరగా చేరి సంపన్నుని దర్శింతును - 570
ఉన్నత దుర్గము నా దేవుడే నా రక్షకుడే నాకాశ్రయుడు - 587
ఉన్నత స్థలములపై నెక్కించి చూపించు ప్రభు - 542
------------------- -------------------- నుండి
ఎంత అద్భుత ధనము అనంత దైవవరము - 667
ఎంత జాలి యేసువా యింతయని యూహించలేను - 194
ఎంత పాపినైనను యేసు చేర్చుకొనును - 347
ఎంత సౌందర్య నగరము అద్భుత మహిమ - 784
ఎంతో గొప్ప నిత్యమైన పూర్ణ రక్షణ యిదే - 321
ఎటువంటి యాగము జేసితివి యేసు నీవలె - 239
ఎదురు చూచెదము దృఢపునాదిగల పట్టంగమునకై - 609
ఎరిగియుంటివే యెహోవా యేసుక్రీస్తునందు నన్ను - 421
ఎల్ల వేళలందు కష్టకాలమందు వల్లభుండా యేసు - 554
ఎల్లప్పుడు ఎల్లప్పుడు ఎల్లప్పుడు సంతోషము - 415
ఎవరు జయించెదరో వారే సమస్తమును పొందెదరు - 645
ఎవరో తెలుసా యేసయ్యా చెబుతా నేడు వినవయ్యా - 736
ఎవ్వని అతిక్రమములు మన్నింపబడెనో - 16


------------------- -------------------- నుండి
ఏర్పరచిన పాత్రను రాజాధి రాజుకు - 535


------------------- -------------------- నుండి
ఐదు రొట్టెలు చేపలు రెండు ఐదు వేలకు పంచిపెట్టెన్ - 695


------------------- -------------------- నుండి
ఒడ్డుచేరి నీ యెదుట నిల్చునప్డు రక్షకా - 534
ఓ అబ్రాహాం ఇస్సాకు ఇశ్రాయేలు దేవా నిత్య నివాసి నీవు - 778
ఓ ఇశ్రాయేలు నీదు భాగ్యమెంతో గొప్పది! యెహోవా - 740
ఓ కరుణానిధీ మహా ప్రభుయేసు నీవే సింహాసనాసీనుడవైతివి - 486
ఓ జగద్రక్షకా విశ్వవిధాత రక్షణ నొసగితివి - 193
ఓ దేవునికి మహిమ లేవనెత్తెను - 696
ఓ నా హృదయమా పాడుమా క్రొత్త గీతం ప్రభునకే - 125
ఓ నాదు యేసురాజా నిన్ను నే నుతించెదను - 63
ఓ పావనులారా మీరు విశ్వాసంపు పునాది యెంతెంతో స్థిరమైనది - 394
ఓ ప్రభు నీవే ధన్యుడవు సృష్టి నిన్ను స్తుతించును - 702
ఓ ప్రభువా ఉజ్జీవము నిమ్ము విరిగిన మనస్సుతో నే వేడెదను - 476
ఓ ప్రభువా నీ సేవన్ చేసెద నిత్యము - 759
ఓ ప్రభువా నే దారి తొలగితి నీ శరణు జొచ్చితిని - 456
ఓ ప్రభువా యిది నీ కృపయే గొప్ప క్రయము ద్వారా కలిగె - 158
ఓ ప్రార్థనా సు ప్రార్థనా నీ ప్రాభవంబున్ మరతునా? - 492
ఓ ప్రేమగల యేసు ప్రేమించినావు మమ్ము - 112
ఓ భక్తులారా మనమందరము నిత్యము యేసుని - 219
ఓ యెహోవా నీవే నన్ను శోధించి యెరిగితివి - 498
ఓ యేసు నీ ప్రేమ ఎంతో మహానీయము - 111
ఓ యేసు రక్షకా నీ పిల్పు విందును కల్వరిపై - 369
ఓ సంఘమా శుభవార్త యిదే ప్రభుయేసు వచ్చుచుండె - 717
ఓ సద్భక్తులారా లోక రక్షకుండు బేత్లెహేమందు నేడు జన్మించెన్ - 225
ఓ సర్వశక్తుడా నా సత్యదేవుడా సర్వదా నిను - 458
ఓపాపి జీవపు యూటకురా పాపభారము తోడరా - 334
ఓపాపీ సంధించితివా నీ పాప విమోచకుని - 339
ఓహో యెరూషలేమా బంగారు పట్నమా - 599
------------------- -------------------- నుండి
కంటిని గొప్ప ముత్యము పొందితి హర్షము -141
కనికరించి నన్ను రక్షించు మేసయ్యా - 359
కరుణన్ ఏర్పరచితివి సైన్యముల యెహోవ నన్ - 520
కరుణా కరుడా నీ మార్గము పరిశుద్ధ స్థలములో గలదు - 569
కరుణించి తిరిగి సమకూర్చు ప్రభువా క్షమాపణ - 472
కరుణించుము నా యేసువా కనికరమందైశ్వర్యుడా - 481
కలువరిలో విముక్తి కలిగెనో ప్రియుండా - 296
కల్వరి గుట్టమీదను దుర్మార్గవైరులు ద్వేషించి - 244
కల్వరిలోని శ్రేష్ఠుడా కరుణా భరిత సింహమా - 77
కాలము సమీపము ప్రభు యేసు వచ్చున్ జీతము - 270
కాలవిలువ నీకు తెలియకపోయిన కన్నీరు కార్చెదవు - 330
కుమారి ఆలకించు నీ వాలోచించి - 24
కృతజ్ఞతన్ తలవంచి నాదు జీవము అర్పింతును - 211
కృప కనికరముల మా దేవా కృతజ్ఞతనర్పింతు - 500
కృపకాలము దాటిపోవుచున్నది కృపపొందను పరుగిడి - 294
కృపకాలములో ప్రభుయేసుని అంగీకరించుము ఓ - 353
కృపగల దేవుని కొనియాడెదము కృపచాలు నీకనే - 182
కృపచేత రక్షించెను కృపచేత రక్షించెను - 663
కృపాతిశయముల్ ఓ నా యెహోవా నిత్యమున్ కీర్తింతును - 754
కృపాసింహాసనుండా అల్ఫా ఓమేగా నీవేగా కృపా దాపునజేరి - 567
కొండలతట్టు కన్ను లెత్తుచున్నాను నాకు సాయమెచ్చట - 54
కొంతసమయమే మిగిలినది క్రీస్తేసు ప్రభువు తిరిగి వచ్చున్ - 279
కొనియాడి పాడి కీర్తించి వర్ణించెద నిను నా ప్రభువా -134
క్రీస్తు చెంతకు రమ్ము ప్రియుడా యేసు చెంతకు - 354
క్రీస్తు నేడు లేచెను మర్త్య దూత సంఘమా - 252
క్రీస్తు ప్రభుకే సకల మహిమ శాశ్వతంబైనది తన రాజ్యం - 325
క్రీస్తు మిమ్ములను స్వతంత్రుల జేసె దాస్యపు కాడికి - 644
క్రీస్తు యేసు దయాళు ప్రభు నీవే సృష్టికర్తవు - 83
క్రీస్తు యేసు వచ్చును ఆయత్తముగ నుండుడి - 276
క్రీస్తుని చూచుచు సాగివెళ్ళెదను సీయోను యాత్రలో - 454
క్రీస్తుని నామము నిత్యము నిల్చున్ - 33
క్రీస్తుని స్వరము విందును ప్రభువే పలికినప్పుడు - 399
క్రీస్తులేచె హల్లెలూయ లేచె జయశీలుడు - 251
క్రీస్తే ఈ జీవితములో ఎంతైన మంచికాపరి - 551
క్రీస్తే సర్వాధికారి క్రీస్తే అల్ఫా ఒమేగ - 306
క్రీస్తేసు ప్రభువు తనరక్తమిచ్చి కొన్నట్టి సంఘమున - 397
క్రీస్తేసు సిలువపై దృష్టినుంచి ఆయన కృపయందే - 550
క్రీస్తేసే మన మహిమ నిరీక్షణయై యున్నాడు - 748
క్రైస్తవ జీవితం సౌభాగ్య జీవితం ప్రభు పిల్లలకు ఎంతో - 781
క్రొత్త గీతముచే నా యుల్లముప్పొంగ యేసుని కీర్తింతును - 133


------------------- -------------------- నుండి
గడియ నేను తట్టుచున్నాను - 335
గద్దియలో నుండి పారు జీవపు నదినీరు - 488
గాయములన్ గాయములన్ నా కొరకై పొందెను క్రీస్తు ప్రభు - 167
గీతం గీతం జయ జయ గీతం - 247
గుణవంతురాలైన ఘనమైన స్త్రీయే గొప్పది యెంతో - 496
గొఱ్ఱెపిల్ల వివాహోత్సవ సమయము వచ్చెను రండి - 387
గ్రంథ వాగ్దానములన్ని నావి - 650


------------------- -------------------- నుండి
ఘనత మహిమ ప్రభుకే తర తరములలో తనకే చెల్లును గాక - 699


------------------- -------------------- నుండి
చీకటి కాలము వచ్చుచుండె కృపకాలము నుపయోగించు - 528
చూడుమదే నీ కొరకే సిలువపై వ్రేలాడు శ్రీయేసు రక్షకున్ - 240
చూడుము ఈ క్షణమే కల్వరిని ప్రేమా ప్రభువు నీకై నిలుచుండెను - 346
చూడుము నీవు మేలుకొనుము యేసు వచ్చుచున్నాడు - 342
చూడుము సోదరుడా నీవు నేడే లేచి రక్షణ కొరకై - 340
చెట్లులేని మెట్టలందు నదుల పారజేయు దేవా - 460
చేతున్ అద్భుత మనెను చేతున్ అద్భుత మనెను - 677


------------------- -------------------- నుండి
జగతి కరుదెంచె రక్షణకర్త పాపుల మొర వినెను యేసు - 286
జయమని పాడు జయమని పాడు ప్రభుయేసునకే - 192
జయమని పాడు ప్రభుయేసునకే హోసన్న జై - 269
జయమని పాడుడి సర్వ జనమా ముక్తిదాత యేసునకు - 285
జయము జయమని చాటించెదము - 538
జయము పొందుమని యేసు చెప్పెను - 549
జయరాజు జెండా ఎత్తి చూపుచు యుద్ధముచేయ - 544
జయశీలుడవగు ఓ మా ప్రభువా జయగీతముల్ పాడెదం - 713
జయించు వారిని కొనిపోవ ప్రభు యేసు వచ్చును - 715
జయించువాడు దేవకుమారుడు భయము చెందక - 376
జాగ్రత్త జాగ్రత్త యేసుడిట్లు పిల్చున్ - 532
జాగ్రత్త భక్తులారా పిలుపిదే ప్రభుయేసు వేగవచ్చును - 273
జీవంబు నిచ్చిన దేవుడా నే పాడెద నీకు నిరంతరము - 200
జీవపు మార్గ జ్యోతివి సిలువ మోసిన యేసు - 241
జీవపుదాత నా హృదయములోనికి రా - 364
జీవమునిచ్చెద జీవాధిపతికి - 612
జీవించుచున్నాడు యేసుప్రభు నా హృదయములో నున్నాడు - 505
జీవిత తృష్ణలను నాదు తీర్చుమయ్యా ప్రియ యేసునాథా- 497
జీవిత మెవ్వరికి, నీ జీవిత మెవ్వరికి? - 344
జీవితంబు ఘోర కష్టనష్టముల్ ఆవరించి నిన్ను దుఃఖపర్చిన - 440
జై జై జై జై యేసు ప్రభు మాకై రానున్న ప్రభువా - 523
జై జై జై జై రాజుల రాజా పాత్రుడ వీవే మా ప్రభు వీవే - 106
జై జై యేసురాజా జై జై రాజాధిరాజా నీకే జై జై - 197
జై ప్రభు యేసు జై ఘన దేవా జై ప్రభు జై జై రాజా - 122
------------------- -------------------- నుండి
డాగునేది మాపును వేగయేసు రక్తధారే - 318


------------------- -------------------- నుండి
తంబుర సితారతో మా ప్రభుని ఆరాధించెదము -780
తన రాజ్యమునకు మహిమకు పిలచిన మన ప్రభువుకు - 810
తమ దేవునెరుగువారు చేసెదరు శక్తితో గొప్ప కార్యములు - 518
తూర్పున పడమర ఉత్తర దక్షిణము క్రీస్తు సువార్తతో వెళ్ళవలె - 690
తెరువబడియున్నది కృపద్వారము - 355
తెరువు నీ హృదయ ద్వారంబు నేడే ప్రభుయేసునందే రక్షణ - 352
త్రిత్వమర్మము నెరిగిన మిత్రుండా ప్రాణమునిమ్ము -616


------------------- -------------------- నుండి
దప్పిగొనిన వానిపై నీటిన్ కుమ్మరించును ఆ ప్రభువే - 404
దప్పిగొనిన వారలారా దప్పితీర్చుకొన రండి రండి - 557
దయగల యేసు ప్రభూ నిన్ను యెరుగ కృపనిమ్ము - 641
దయగలయేసు పాపికాశ్రయుడా ప్రియ ప్రభు ద్రోహిని కరుణించుము - 373
దాగియుందు నీ ఆశ్రయమందున్ కీడు తాకని చోటులో భయమే లేదు - 670
దాటుము యొర్దానున్ యాత్రికుడా నాలుగు ఘడియలకే అతిథివి - 560
దారితొలగితివేల రక్షణ మార్గము వెదకు - 734
దావీదు వంశ యేసు క్రీస్తుకు స్తుతి చెల్లించుడి - 172
దాహము తీర్చుమయ్యా అభిషేకము నీయుమయ్యా - 400
దాహముగల వారెల్లరు నీళ్ళయొదాకు రారండి - 558
దుష్టుల ఆలోచన చొప్పున నడువక - 1 దూత పాట పాడుఁడి రక్షకున్ స్తుతించుడి - 226
దూతగణములెల్ల ఆరాధించిరిగా పరిశుద్ధుడు సైన్యముల - 168
దూరపు కొండపై శ్రమలకు గుర్తగు కౄరపు సిలువయే కనబడె - 246
దేవ గొర్రెపిల్ల సిలువలో సమసినపుడు పాప పరిహారార్థ ఊట - 281
దేవదేవుని కొనియాడెదము అవిరత త్రియేకుని స్తోత్రింతుము - 103
దేవపట్నమా? సీయోను నీ మహాత్య మాడితం - 393
దేవయాత్మ భాసురాగ్ని తేజస్సుగా నున్నది - 617
దేవసమాధానం శాంతివలె ప్రవహించుచుండు వరదరీతి - 416
దేవసుతుడు యేసు జన్మించె నిరతము స్తుతియింతుము - 222
దేవా తరతరములకు మానివాసస్థలము నీవే - 40
దేవా నా దేవుడవు నీవే వేకువనే నిన్ను వెదకుదును - 30
దేవా నా ప్రభువా నిను గూర్చి ఉప్పొంగె నా హృదయం - 152
దేవా నా హృదయము నీయందు స్థిరమాయెన్ - 50
దేవా నాదేవా నన్నేల విడచితివని సిలువలో బలియైన నా - 245
యెహోవా సేవకులారా స్తుతించుడి ఆయన నామమును - 59
దేవా నిన్ను నేను విడువను నన్ను దీవించు వరకు - 471
దేవా నీ కృపచొప్పున నన్ను కరుణింపుము - 29
దేవా నీ తలంపులు అమూల్యమైనవి నా యెడ - 126
దేవా నీ ముఖమును నాకు దాచకుము నా ప్రభువా - 13
దేవా నీ సన్నిధిలో నిలచి దీనులమై మొరపెట్టుచున్నాము - 718
దేవా సంవత్సరమును దయాకిరీటముగా నిచ్చి యున్నావు - 216
దేవా! నీ తలంపులు నా కెంతో ప్రియము ఎంతో ప్రియము - 427
దేవాది దేవా ప్రభువుల ప్రభూ రాజుల రాజా హల్లెలూయ - 196
దేవాది దేవుని భూజనులారా రండి స్తుతించ సదా - 173
దేవుడు దేనికి శిల్పియును నిర్మాణకుడై యున్నాడో - 758
దేవుడు మీకు ఎల్లప్పుడు తోడుగనున్నడు - 414
దేవుడు లోకమును యెంతో ప్రేమించెను అద్వితీయ కుమారుని - 312
దేవుడే మనకాశ్రయమును - 25
దేవుడొక నగరము మన కొరకై సిద్ధపరచుచుండె నుండుటకై - 725
దేవుని కీర్తించెదము దైవపుత్రుని నామమందు - 208
దేవుని కృప నిత్యముండును ఆయన కృప నిత్యముండును - 586
దేవుని నిజప్రేమ పరిశుధ్ధ గ్రంథమందున్నది - 649
దేవుని ప్రార్థించెదము దైవ పుత్రుని నామమందు - 461
దేవుని మహిమ మందిరం యాజకుల ఆరధనాలయం - 788
దేవుని స్తుతించ రండి గత సంవత్సరమున కాపాడెన్ - 214
దేవుని స్తుతియించుడి ఎల్లప్పుడు - 70
దేవునికి మొఱ్ఱపెట్టుదును ఎలుగెత్తి చెవియొగ్గువరకు - 35
దేవునికి స్తోత్రము గానము చేయుటయే మంచిది - 65
దేవునికే మహిమ యుగయుగములకు కలుగును గాక - 164
దేవునితో సహపాటి పాలివారిగానుజేసె తోడివారసులనుగా - 728
దైవ ప్రేమ నిత్యము కుమ్మరించుము - 671
దైవ ప్రేమ పృథ్విలోని యన్నిటిని మించును - 448
దైవతనయా క్రీస్తునాథుండా అయ్యా పాపులకై ప్రాణమిచ్చితివా - 237
దైవదర్శనమున యాకోబు దివ్యముగను చూచి - 383


------------------- -------------------- నుండి
ధన్య ధన్య యేసు నామము జయజయ ప్రభు నామము - 287
ధన్యుడవు నీవు ధన్యుడవు ఓ ఇశ్రాయేలు బహు ధన్యుడవు -561


------------------- -------------------- నుండి
నడ్పుమా మహా యెహోవా లోకయాత్ర యందున - 442
నమస్కరింప రండి దావీదు పుత్రుని - 148
నమ్మకమైన నా ప్రభు - 177
నమ్మదగినవాడవు నెమ్మదిని చేకూర్చను - 792
నల్లనిది నా పాప హృదయం నా రక్షకుడు వచ్చు వరకు - 692
నా కోరికలు తీరిపోయె ప్రియ యేసులో - 608
నా జీవిత సాగరమున నను నడిపించుము ప్రభువా - 741
నా నాథుడా నాయుల్లమిచ్చితి నీకు - 613
నా పాపములను క్షమించెన్ ప్రభు నా నేత్రములను - 506
నా ప్రభు ప్రేమించెను నన్ను ప్రియుడైన క్రీస్తు ప్రేమించెను - 701
నా ప్రాణ ప్రియుడా యేసురాజా - 102
నా ప్రాణమా నా సర్వమా ఆయన పరిశుద్ధ నామమునకు - 166
నా ప్రియ యేసు నీవే నా శ్రేయంపు రాజవు -78
నా ప్రియమైన యేసుప్రభు వేలాదిస్తోత్రములు - 779
నా ప్రియుడా పాపవిమోచకుడా ప్రభుయేసు - 787
నా ప్రియుడు నావాడు నేను అతని వాడను - 756
నా ప్రేమరాజు కాపరి నన్నెంతో ప్రేమించును - 447
నా మనోనేత్రము తెరచి నా కఠిన హృదయమును మార్చి - 765
నా మాట వినుమని ప్రభువనెను నిను రక్షింపను పిలుచు చుండె - 356
నా యెదలోన్ నా యెదలోన్ రమ్ము నా యెదలోన్ ప్రభుయేసు - 691
నా యేసు నొప్పుకొనను నే సిగ్గునొందను - 631
నా యేసు మార్గమందున వెళ్ళ నాయత్తమా? - 615
నా రక్షకుని వెంబడింతు నన్నిటన్ ఘోరమైన కొండలైన - 630
నా శ్రమలో నేను యెహోవాకు మొఱలిడితిని - 53
నా సంకట దుఃఖములెల్ల తీరిపోయెగా నశింపజేయు దూత - 507
నా సర్వమైన ప్రభూ అర్పించుకొందు నీకై అంగీకరించు నేడే - 634
నాకానందం కారణంబిదే పాపభారమంత పోయెను - 659
నాకై చీల్చబడ్డయో నాయనంతనగమా - 368
నాకొరకై అన్నియు చేసెను యేసు నాకింక భయము లేదు - 212
నాథా సమూయేలు రీతి నీయామోద శబ్దము - 406
నాదు దేవా నాదు దేవా నన్నేల విడనాడితివయ్యా 7
నాదు ప్రాణమా నాదు ప్రాణమా దేవుని క్రియల్మరువకుమా - 198
నాదు ప్రాణమా ప్రభున్నుతించుమా - 656
నాదు ప్రాణము ప్రభో నేను నీ కర్పింతును - 628
నాదు హృదయపు ద్వారము తెరచెదను యేసు పాపపు - 357
నాయాత్మ లంగరువేయ సుస్థిర భూమి చిక్కెను - 439
నాహృదయము వింతగ మారెను - 510
నింపుము ఓ ప్రభువా! సర్వ సంపూర్ణతతో - 478
నింపుమో ప్రభు నన్ను సర్వ సంసంపూర్ణతతోను నన్ను - 470
నిత్య దేవ జీవాత్మ నా పై దిగుమా - 672
నిత్యము నిలుచునది దేవుని వాక్యము - 812
నిత్యుడేసునే స్తుతించు తన సత్యము కొరకై - 403
నిన్న నేడు నిత్యకాల మేసు మారడు - 682
నిన్ను విడువను నేను అందరు నిన్ను విడచినను - 573
నిరాకార సురూపుడా మనోహరా కరిగితివా నాకై వ్రేలాడుచు - 229
నిర్మింపబడితిమి మనము దైవగృహముగా తన కృపచే - 390
నిశ్చయముగ నిన్ను దీవించెదను నిశ్చయముగ నిన్ను - 729
నిశ్చలమైనది యేసు రాజ్యము ప్రకాశించే రాజ్యము - 611
నీ చెంతకో ప్రభో నే జేరెదన్ కష్టంబు లేచినన్ నిన్ జేరెద - 444
నీ జల్దరు వృక్షపు నీడలలో నే నానంద భరితుడనైతిని - 150
నీ జీవిత నావలో క్రీస్తును యుంచుకొని యున్నచో - 661
నీ జీవితము క్షణభంగురమే ఒక గడియలోనే గతియించెదవు - 320
నీ జీవితములో గమ్యంబుయేదో ఒకసారి యోచించవా? - 742
నీ దేవుని సంధించ నీవు ఆయత్తమా - 262
నీ దేవుని సన్నిధిని కనబడను నీవు సిద్ధపడుమా - 637
నీ ధర్మ శాస్త్రములో ఆశ్చర్యమైనవి - 666
నీ పాద సన్నిధికి కృపామయ యేసయ్యా - 482
నీ ప్రియ ప్రభుని సేవకై అర్పించుకో నీవే - 529
నీ మందిరము అతిశృంగారము నీ ప్రజలందరికి - 789
నీ మందిరమునందు నివసించువారు ధన్యులు ధన్యులు - 790
నీ మార్గము దేవా భూమి మీద కనబడునట్లు - 32
నీ రక్తమే నీ రక్తమే నన్ శుద్ధీకరించున్ - 234
నీ రెక్కల చాటున శరణొందెదన్ - 817
నీ వాత్మ యుద్ధములో జయ మొందుము - 466
నీ వెలుగు నీ సత్యము బయలు దేరనిమ్ము - 23
నీ సన్నిధి చేరితిమి ప్రభువా ప్రార్థన వినుమా - 495
నీ సాక్ష్యము ఏది? నీ బలి అర్పణ ఏది? - 783
నీ సిలువే నాకు శరణు యేసుప్రభో! - 626
నీ స్వరము వినిపించు ప్రభువా నీ దాసుడాలకించున్ - 737
నీకు కలిగిన దానిని చేపట్టుము జారవిడచెదవేమో జాగ్రత్తపడు - 793
నీటి వాగుల కొరకు దుప్పి ఆశపడునట్లు - 22
నీతి సూర్యుండు ఉదయించు నిప్పుడు అతని కిరణములు - 578
నీతి సూర్యుడు నీపై నుదయించును అతని రెక్కలు - 579
నీతిమంతుల ప్రార్థన దేవుడాలకించును - 459
నీదు విశ్వాస్యత మా ప్రభు యేసు అంతరిక్షము నధిగమించెను - 162
నీలి గగనాన వెలిగే తారల బోలి లోకాన వెలుగుదం - 503
నీవు దేనిని వెదకుచున్నావు ఈ పాపలోకము నందు విను - 785
నీవెన్నాళ్ళు రెండు తలంపులతో కుంటి కుంటి నడిచెద - 794
నీవే యెహోవా నా కాపరివి - 9
నూతన ఆకాశమును భూమి నేను చూచితి - 562
నూతనమైన యెరుషలేము పరిశుద్ధ పట్టణము - 722
నృపా విమోచకా ప్రభూ వేలాది నోళ్ల నీ - 137
నే నీవాడనై యుండగోరెదన్ యేసు ప్రియ రక్షకా - 627
నే పాడెద నిత్యము పాడెద ప్రభువా నీకు స్తుతి పాడెదన్ - 706
నే బోధింప జనాళికిన్ నేర్పింపు నాకు నో ప్రభు - 407
నే భ్రమించి నిల్చితి ప్రేమ ప్రవాహము తేరిచూచి - 564
నే యేసుని వెలుగులో నడిచెదను రాత్రింబగలాయనతో - 422
నే స్తుతించెదను యేసు నామమును భజించెదను క్రీస్తు - 796
నేడు నే నారక్షకుని నామదిలో చేర్చుకొన్నాను - 367
నేడు మీరు కోరుకొనుడి మీ రెవరిని సేవించెదరో - 688
నేను ఘోరపాపిని చేరి వేడుచుంటిని క్షమించుము - 362
నేను తగ్గాలి యేసు నీవే హెచ్చాలి - 795
నేను వెళ్ళెదను మీరు ప్రార్థనలో నుండుడి - 720
నేనే ఉన్నవాడననిన అద్వితీయ ప్రభు ఆరాధింతు -114
నేనే భయపడ కూడదనెను ఆ ఆ ఆ ఆ శిష్యులను ధైర్యపరచిన - 425
నేనే భయపడ వలదని పలికెను మన రక్షకుడు యేసుప్రభు - 602
న్యాయపీఠము నీ ముందు వున్నది ధ్యానించిచూడు కూర్చున్న - 314
------------------- -------------------- నుండి
పగటిలో మేఘ స్తంభముగా రాత్రిలో యగ్ని స్తంభముగా - 209
పఠింప శ్రేష్ఠగ్రంథము బైబిల్ - 652
పదివేలలో ప్రియుని చూచి తెలిసికొంటివా? - 512
పరమ జీవము నాకు నివ్వ తిరిగి లేచెను నాతోనుండా - 509
పరమ తండ్రి సుతుడు ప్రాణమిచ్చెనే పాపి కొరకై - 280
పరమ పవిత్ర స్వర్గపిత జై ప్రభు జై ప్రభు సర్వ సదా - 97
పరమతండ్రి కరములెత్తి స్తుతుల నర్పింతుము - 477
పరమాశీర్వాదము కోరి పరలోక పితా అరుదెంచితిమి - 467
పరలోకము నా దేశము పరదేశి నేనిల మాయలోకమేగా - 607
పరలోకమే నా స్వాస్థ్యము ఎపుడు గాంతునో - 797
పరవాసిని నే జగమున ప్రభువా నడచుచున్నాను నా - 584
పరిపూర్ణంబగు గురువు యెవరు? ప్రేమతో నిండిన హృదయుండె - 299
పరిశుద్ధ అగ్నిని పంపు దేవా రాజిల్లి వ్యాపింపజేయు దేవా - 464
పరిశుద్ధ పట్టణము క్రొత్త యెరూషలేము పరము నుండి - 721
పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ ప్రభువా వరదూతలైన నిన్ - 79
పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ ప్రభుయేసు రమ్ము మాకు నేడే నీ - 465
పరిశుద్ధ ప్రభు యేసు స్తుతి స్తోత్రం నన్ను రక్షించినట్టి - 105
పరిశుద్ధ మందిరము నాకు నిర్మించ మంటిరి ప్రభువా - 724
పరిశుద్ధ శ్రీ యేసువే పరలోకరాజు - 375
పరిశుద్ధులెల్లరు యేసున్ పొగడి పాడి యార్భటించి పరమున - 263
పరిశుద్ధులై యుండుడి దైవ చిత్తమున పెరుగుడి - 419
పరుగిడిరా సోదరుడా ప్రభు సన్నిధి నీవు జేరుటకై - 290
పర్వతమా నీవేపాటి జెరుబ్బాబెలు ఎదుటను సమభూమి - 746
పర్వతములు తొలగిపోయినను తత్తరిల్లినను - 755
పల్లవరపు కొండలపైన ప్రభుదాసులు ప్రార్థింపగను - 818
పాడెద దేవా నీ కృపలన్ నూతన గీతములన్ స్తోత్రము - 798
పాడెదము నీ స్తుతులను మహా ప్రభువా - 710
పాత క్రొత్త నిబంధనలందున అరవై యారు పుస్తకముల్ - 398
పాప సముద్రమందు పగిలె నా హృదయనావ - 502
పాపభారము దుష్టగుణ సమేతుండనై దుఃఖనష్ట దౌర్జన్యముతో - 372
పాపమునకు జీతము మరణము ఓ పాపి భయపడవా? - 289
పాపమున్ దుఃఖమును వెంటనే విడువుమా - 669
పాపిని నేను తప్పితి భువిలో రక్షించెడి వారెవరు - 366
పాపుల రక్షకుడు యేసు గొప్ప దేవాది దేవుడు యేసు - 559
పాపులకొరకు ప్రభుయేసు సిలువలో బలియాయెను - 311
పావనుడా మా ప్రభువా నీ రక్షణకై స్తోత్రములు - 154
పిల్లలారా నా మాట వినుడి యెహోవా యందు భక్తి - 18
పూజనీయుడేసుప్రభు పలునిందల నొందితివా నాకై - 705
పూర్ణ హృదయ స్తోత్రముల్ చెల్లించెద ప్రభునకే - 761
పూర్వమాశీర్వాదము నేడు శ్రీయేసే మున్ను నా యాలోచన - 445
పేద నరుని రూపము దరించి యేసురాజు నీ చెంత నిలచే - 801
పైనున్న ఆకాశమందునా క్రిందున్న భూలోకమందునా - 802
పొందితిని నేను ప్రభువా నీ నుండి ప్రతి శ్రేష్టయీవిని - 703
పోయెను పోయెను పోయెను నా పాప భారమెల్ల పోయెను - 664
ప్రకాశ వస్త్రముతో పరలోక మహిమతో లోకంబున కేతెంచును - 271
ప్రకాశమైన ఆశ్చర్యదేశము ప్రియుని దేశము నా ప్రియ దేశము - 576
ప్రజలారా వేగమే రారే నిజదైవమును కనుగొనరే - 300
ప్రణుతింతుము మా యెహోవా పరిపూర్ణ మహిమ ప్రభావా - 170
ప్రభావ శక్తులు కల్గిన రాజునుతింపు - 190
ప్రభు కుమ్మరించు ప్రభు కుమ్మరించు దీవెనల వర్షము - 480
ప్రభు క్రీస్తేసు నీకే మా స్తుతులు విభుడా మాదు స్తుతులే నీ - 753
ప్రభు గొప్ప కార్యములు చేసెనని మనముత్సహించెదము - 206
ప్రభు దయచేయు నిత్య దీవెనలు బెరాకాలో చూతురు - 389
ప్రభు నా దేవా నీ చేతి కార్యములను - 189
ప్రభు నిను కీర్తించుచున్నాము యేసు నిను కీర్తించుచున్నాము - 199
ప్రభు ప్రజలారా రయమున రండి యాకోబు వంశమా స్వకీయ - 747
ప్రభు యేసు పిలుపును ఓ ప్రియుడా పెడచెవిని పెట్టెదవా - 331
ప్రభు యేసుకే జయమని పాడు పాప పరిహారమును బొంది - 295
ప్రభు యేసుక్రీస్తుని దర్శనమే నేడు ప్రజలందరి - 565
ప్రభు యేసునకే జయము సిలువశక్తిచే జయము జై జై జై జై - 540
ప్రభు యేసుని నేను నేను వెంబడింతును తన అడుగు - 633
ప్రభు శ్రీ యేసు ప్రభు శ్రీ యేసు జయశాలీ - 298
ప్రభుకే స్తోత్రము మృతిని గెల్చెను - 543
ప్రభుతట్టు కన్ను లెత్తు యేసు తట్టు కన్ను లెత్తు - 341
ప్రభుని గృహము ఆయన మహిమతో పరిపూర్ణముగా - 723
ప్రభుని దర్శనం యేసుని దర్శన మొంది సేవ చేయుము - 618
ప్రభుని రాకడ ఈ దినమే పరుగులిడి రండి సుదినమే - 256
ప్రభుని సంఘమా మేల్కో నేడే నిద్ర నుండి మెల్కో - 762
ప్రభుని సేవ జేయరమ్ము ఓ యౌవనుడా - 642
ప్రభుని స్మరించు ప్రభుని స్మరించు ఓ మనసా నా మనసా - 100
ప్రభుయేసు నా రక్షకా నొసగు కన్నులు నాకు - 457
ప్రభుయేసు నాకై సర్వము నిచ్చితివి ప్రేమనుబట్టి - 153
ప్రభుయేసు ప్రభుయేసు అదిగో శ్రమ నొందెను ఖైదీలను - 233
ప్రభుయేసు రమ్మనుచుండె పాపుల నెల్లరిని - 350
ప్రభుయేసు సంఘము నిర్మించుచుండ గర్విసాతాను - 379
ప్రభురాజ్యం నిశ్చలమైనది శుభప్రదంబు శాశ్వతమైనది - 610
ప్రభువా గురి యొద్దకే పరుగెత్తుచున్నాను నేను - 744
ప్రభువా చేసితివి వాగ్దానములు మాతో నెరవేర్చితివి - 731
ప్రభువా తరతరముల నుండి మాకు నివాసస్థలము - 39
ప్రభువా నన్ను కరుణించుము నే ఘోర పాపిని - 363
ప్రభువా నీ కార్యమును నూతన పరచుము మాలో - 475
ప్రభువా నీ గొప్పతనము స్తుతికి యోగ్యము - 123
ప్రభువా నీ పరిపూర్ణత నుండి పొందితిమి కృపవెంబడి - 568
ప్రభువా నీదు ఘననామమున్ మేము - 156
ప్రభువా నీవే నమ్మకమైన సామర్ధ్యుడవు - 585
ప్రభువా పంపు వర్షమును నీ వాగ్దానములు స్థిరపరచి - 485
ప్రభువా పరలోక జీవాగ్ని నిమ్ము పరిపూర్ణముగా జీవము - 463
ప్రభువా పాడెద నొక స్తుతి గీతం ప్రేమించి రక్షించితివి - 218
ప్రభువు దిగివచ్చును పరమునుండి వేగమే విభుడు - 275
ప్రభువు సెలవిచ్చుదాని నాలకింతును - 38
ప్రభువుకు తగినట్టు నడుచుకొందము రండి - 811
ప్రభువుకు తగినట్టు పృథివిలో ప్రియుడా పదిలముగా - 648
ప్రభువైన క్రీస్తు మహిమాస్వరూప పూజింతుము నిన్ - 711
ప్రభువైన క్రీస్తుని దినమందు మీరు అభయులై నిరపరాధులై - 580
ప్రభువైన క్రీస్తులో తండ్రి ప్రేమతో నిచ్చె పరలోక దీవెనలు విరివిగను - 752
ప్రభూ నీ వాడను నీవు నా ప్రభుడవని నీ కొరకై జీవింతును - 606
ప్రభో నీదు మహిమను పాడి నిను స్తుతించుచున్నాము -110
ప్రవిమలుడా పావనుడా స్తుతిస్తోత్రము నీకే - 707
ప్రార్థన వినెడు దేవా ప్రార్థించుమనిన ప్రభువా - 719
ప్రార్థించుము నీ జీవితములో నెమ్మది సుఖము లొందెదవు - 799
ప్రార్థించుము ప్రియుడా ప్రభు సన్నిధిలో - 800
ప్రియ యేసుని సైన్య వీరులము సైన్య వీరులము - 619
ప్రియయేసు నిర్మించితివి ప్రియమార నా హృదయం - 358
ప్రియయేసు ప్రియయేసు అతి ప్రియుడేసు పదివేలలో - 92
ప్రియయేసు రాజును నే చూచిన చాలు మహిమలో నేనాయనతో - 603
ప్రియుడా ప్రభు యేసునకు నీ వీనుల నిమ్ము - 525
ప్రీతిగల మన యేసు ఎంతో గొప్ప మిత్రుడు - 490
ప్రేమ నమ్మకముగల పరలోక తండ్రి - 157
ప్రేమగల మా ప్రభువా ప్రేమయై యున్నావయా - 159
ప్రేమడంకా జగమున వినబడు నాదము - 284
ప్రేమతో యేసు పిలుచుచున్నాడు రమ్ము - 332
ప్రేమా ప్రేమా ప్రేమా ప్రియుడవు నీవే ఆనంద మానందమే - 420
ప్రేమామృత ధారల చిందిన మన యేసుకు సమమెవరు? - 301


------------------- -------------------- నుండి
బలము నిచ్చు యేసుచే - 673
బలవంతుడేసు మహిమ పాడి వీలగునే వివరింప - 424
బూర శబ్దంబు నింగిన్ ధ్వనింప గాంచెదమేసున్ మా ఎదుట - 277
బేత్లెహేం పురమున చిత్రంబు కలిగె - 224


------------------- -------------------- నుండి
భక్తుల సంఘమే ప్రభుని శరీరము అందాయన తన పూర్ణత - 380
భక్తులారా దుఃఖక్రాంతుడు వచ్చె మహిమతోడ - 142
భక్తులారా స్మరియించెదము ప్రభుచేసిన మేలులన్నిటిని - 186
భజియింప రండి ప్రభుయేసుని - 184
భయపడకుము ఓ చిన్న మందా దయగల మీ తండ్రి పిలుచు - 433
భయపడకుము నీవు యుద్ధము యెహోవదే - 432
భయము లేదుగా మనకు భయము లేదుగా - 221
భూమియు దాని సంపూర్ణత లోకము దాని నివాసులెహోవావే - 12


------------------- -------------------- నుండి
మంగళముగ పాడుడీ కృప సత్యంబును - 402
మంగళమే యేసునకు మనుజావతారునకు - 80
మందలో చేరని గొఱ్ఱెలెన్నో కోట్లకొలదిగా కలవు యిల - 531
మధుర మధురము యేసు నామం - 104
మన జీవిత మంతయు అనుక్షణము యుద్ధమే - 552
మన దేవుని పట్టణమందాయన పరిశుద్ధ పర్వతమందు - 27
మన పట్టణంబదిగో మన పౌరత్వంబదిగో - 571
మన ప్రభుయేసు వచ్చెడు వేళ మన సంతోష - 563
మన ప్రభువైన యేసునందు ఎన్నో దీవెనలు - 319
మన బలమైన యాకోబు దేవునికి గానము సంతోషముగా - 36
మనకు జీవమైయున్న రక్షకుడు ప్రభుయేసే - 636
మనకై యేసు మరణించె మన పాపముల కొరకై - 231
మనము యేసు ప్రభుని మహిమ కనుగొంటిమి - 426
మనమే ప్రభుని పరలోక గృహము తానే వసించును - 395
మనమేసుని వారలము తనవారిగానే యుందుము - 434
మనస్సార కృతజ్ఞత లిడుచు ఘనంబు చేయు - 624
మమ్మున్ సృజించిన దేవుండు ప్రాణము - 591
మరియకు సుతుడుగ ధరను జన్మించి ఇమ్మానుయే - 223
మహా దేవుండు పరిశుద్ధుడగు తనయుని - 646
మహా సామర్థ్యా ఓ యేసు బహు విశాలుడవు నీవు - 714
మహాఘనుడు మహోన్నతుడు పరిశుద్ధుడు నిత్యనివాసి - 132
మహాత్ముడైన నా ప్రభు విచిత్ర సిల్వజూడ నా - 243
మహారాజా యేసు నీకే మహిమ కలుగు గాక - 282
మహావైద్యుండు వచ్చెను బ్రజాళి బ్రోచు యేసు - 315
మహిమ ఘనత స్తుతి ప్రభావము నీకే కలుగును గాక - 768
మహిమ ఘనత స్తుతి స్తోత్రము గొర్రెపిల్లకే నిత్యము - 679
మహిమ రాజు సన్నిధిన్ మకుటధారులై నిత్యజీవ శాంతిలో - 556
మహిమతో నిండిన మా రాజా మహిమతో తిరిగి వచ్చువాడా - 539
మహిమయుతుడు మా యేసురాజు - 257
మహోన్నతుని చాటున వసియించువాడే ధన్యుండు - 41
మా దేవ మా దేవ నీదు విశ్వాస్యత చాల గొప్పది - 203
మా ప్రభుయేసు నీవే మా సర్వము మహిన్ మాకెపుడు -169
మా మొర నాలకించుము మహారాజ యేసు ప్రభువా - 473
మాకనుగ్రహించిన దైవ వాక్యములచే మా మనోనేత్రములు - 514
మానవ రూపమును ధరించి అరుదెంచె యేసు ఇహమునకు - 308
మాయ లోకము మోసపోకుము యేసునందే రక్షణ దొరుకును - 313
మాయలోక మాయలో నేల ముంగి తిరిగెదవు - 328
మారు మనస్సు పొందుము ప్రభుని రాజ్యము సమీపించెను - 323
మిమ్మునునింపె మేలులతోడ అవియే పరలోక దీవెనలు - 588
మీరు బహుగా ఫలించినచో మహిమ కలుగును తండ్రికి - 451
మీరే లోకమునకు వెలుగు లోకమునకు ఉప్పు మీరే - 423
మీరేమి వెదకుచున్నారు? - 639
మేఘము మీద యేసురాజు వేగ మిలకువచ్చున్ - 258
మేఘా రూఢుండై ప్రభుయేసు అతి వేగముగా నేతెంచున్ - 255
మేము భయపడము ఇక మేము భయపడము - 220
మేలుకో మహిమ రాజు వేగమే రానై యున్నాడు - 265
మేల్కొనుమా మేల్కొనుమా నా ప్రాణమా - 541
మేల్కొనుమా మేల్కొనుమా యేసే నుడివెను ఓ - 452
మేల్కొనుము ఓ కావలి యేసుని యోధుడవు - 527
------------------- -------------------- నుండి
యాకోబు దేవుడాపద కాలంబుల యందు - 6
యాజక ధర్మము నెరిగి యేసునికే సేవ ప్రేమతో - 620
యూదాలో దేవుడు ప్రసిద్ధుడు ఇశ్రాయేలులో తన నామము - 34
యెడతెగక ప్రార్థించుము మెలకువతో కొనసాగుము - 749
యెరుషలేము గుమ్మములారా రాజును లోనికి రానిమ్ము - 351
యెహావా నా బలమా యధార్థమైనది నీ మార్గం - 5
యెహోవ మన కొరకు గొప్ప కార్యములను - 213
యెహోవా అగాధ స్థలములలో నుండి నీకు - 57
యెహోవా ఇల్లు కట్టించని యెడల - 56
యెహోవా కార్యములన్నిటికై అర్పింతు కృతజ్ఞతలు - 739
యెహోవా కొరకు యెదురుచూచువారు నూతన - 674
యెహోవా కొరకు సహనముతో కనిపెట్టన్ - 21
యెహోవా గొప్ప కార్యములు చేసెను వీరికొరకు - 204
యెహోవా నా కాపరి లేమి కలుగదు - 8
యెహోవా నా కాపరి నాకు లేమి లేదు - 10
యెహోవా నా స్తుతికాధారుడా - 816
యెహోవా నాదేవా నిత్యము నేను నిన్ను స్తుతియించెద - 15
యెహోవా నీ కృపాతిశయమును నిత్యము కీర్తింతున్ - 536
యెహోవా నీ కోపమును చేత గద్దింపకుము ఆ - 20
యెహోవా నీ యొక్క మాట చొప్పున - 52
యెహోవా నీవు నన్ను పరిశీలించి తెలిసికొంటివి - 61
యెహోవా మందిరమునకు వెళ్లుదమని జనులు - 55
యెహోవా మహాత్మ్యము గొప్పది యెంతో - 181
యెహోవా మహోన్నతుడా మహిమయు నీదే - 90
యెహోవా మా ప్రభువా భూమి ఆకాశములో - 3
యెహోవా మీద క్రొత్త కీర్తన పాడుడి - 45
యెహోవా సేవకులారా స్తుతించుడి ఆయన నామమును 59
యెహోవాకు క్రొత్త కీర్తన పాడుడి యెహోవాను స్తుతించుడి - 69
యెహోవాకు పాడుడి పాటన్ అతి శ్రేష్ఠ కార్యములను చేసిన - 107
యెహోవాకు స్తుతులు పాడండి మీరు - 68 / yehovaaku stutulu paadandi meeru యెహోవాను గానము చేసెదము యేకముగా - 87
యెహోవాను స్తుతించుట మంచిది మహోన్నతుడా - 43
యెహోవాను స్తుతించుడి ఆయన దయాళుడు - 60
యెహోవాను స్తుతించుడి ఆయన దయాళుడు శత్రుని చేతిలో - 409
యెహోవాను స్తుతించుడి మీరు యెహోవా నామమును - 751
యెహోవానైన నేను మార్పు లేని వాడను గాన - 803
యెహోవాయందానందమే మహా బలము మీకు - 413
యెహోవాయె మనకందరికి ఎన్నియో మేలుల జేసెన్ - 590
యెహోవాయే ఆశ్చర్య కార్యములను చేసియున్నాడు - 469
యెహోవాయే దయాదాక్షిణ్యములు కలిగినవాడు - 62
యెహోవాయే మనదేవుడు మార్పులేనివాడు - 804
యేసు క్రీస్తు ఆయనే నా సర్వ మాయనే - 693
యేసు క్రీస్తు ప్రభువాయనే అందరికి ప్రభువు - 128
యేసు క్రీస్తుని మంచి శిష్యులముగా విశ్వాసముతో - 530
యేసు చావొందె సిలువపై నీ కొరకే నా కొరకే - 242
యేసు తీర్చె నా అప్పునంతయు పాపడాగు లన్నియు తానే - 662
యేసు తృప్తి పరచితివి ఆశతో నీ చరణము చేర - 96
యేసు దివ్య రక్షకుని స్తుతించు భూమీ దివ్య ప్రేమను - 188
యేసు నంగీకరించితి దైవపుత్రుడ నైతిని - 151
యేసు నా హృదయమునందున నివసించరమ్ము హృదయశుద్ధి - 360
యేసు నామం మనోహరం ఎంతో అతిమధురం - 805
యేసు నామమునే పాపికి రక్షణ సర్వజగము నందు - 773
యేసు నావాడని నమ్ముదున్ ఎంతెంతో దివ్య సౌభాగ్యము - 595
యేసు నిన్ను జూతు నిందుదేటగా అగోచరార్థముల్ నే - 601
యేసు నిన్ను పిలచెను వాసిగా స్వరము విను - 345
యేసు నీ స్వరూపమును నేను చూచుచు నీ పోలికగా నేను - 786
యేసు నీకే జయం జయము నీవె లోక పాలకుడవు - 807
యేసు నీతి రక్తమేను నా నిరీక్షణంతయును - 593
యేసు పరిశుద్ధ నామమునకు యెప్పుడు అధిక స్తోత్రమే - 84
యేసు ప్రభు నీ ముఖ దర్శనముచే నా ప్రతి యాశను తీర్చు - 191
యేసు ప్రభు పిలుచుచుండెన్ నూతన జీవం నీకిచ్చుటకు - 770
యేసు ప్రభుని సంకల్పములు మారవు ఎన్నటికి - 712
యేసు ప్రభును స్తుతించుట యెంతో యెంతో మంచిది - 187
యేసు ప్రభువా నీవే మహిమా నిరీక్షణ! - 776
యేసు ప్రభువే నీకు రక్షణ నిచ్చును - 338
యేసు ప్రభువే లోకరక్షకుడు వేరెవ్వరు లేరు పాపులైన - 808
యేసు ప్రభువే సాతాను బలమును జయించెను - 709
యేసు ప్రభువేగాక వసుధలో రక్షకుడే లేడు - 297
యేసు ప్రభూ కాపరి నాకు వాసిగా స్తుతించెదన్ - 11
యేసు ప్రభూ గద్దెపైనున్న నీకు మా స్తుతులను - 145
యేసు ప్రభూ నా కొరకై బలిగాను నీవైతివి - 232
యేసు ప్రభో నీకు నేను నా సమస్తమిత్తును - 629
యేసు మధుర నామము పాడుడి ప్రభు - 98
యేసు మనతోనుండగ ధైర్యముగా సాగుచు - 730
యేసు మమ్ము నడిపించు నీదు కాపు కావలెన్ - 443
యేసు రాగానే సంఘము మార్పు చేయబడి పైకెత్తబడును - 260
యేసు రాజున్ నీ యెదలో వసియింప నీయవా? - 336
యేసు లేనిచో పాపికాశ్రయమే లేదు - 322
యేసు శీఘ్రముగ తిరిగివచ్చున్ సత్యదేవుని వాక్యమిదే - 267
యేసు శీఘ్రముగా వచ్చున్ ఆశతో కనిపెట్టుడి - 264
యేసు సమసిన సిల్వ చెంత నే ప్రార్ధించిన స్థలమందు - 85
యేసు సమాధిలో పరుండి వాసిగా మూడవ నాడు లేచెన్ - 250
యేసుక్రీస్తు నిన్న నేడు ఏకరీతిగనే యున్నాడు - 750
యేసుక్రీస్తు శీఘ్రముగ శీఘ్రముగ శీఘ్రముగ - 278
యేసుక్రీస్తే సజ్జనుడు వైరికన్న బలవంతుడు - 623
యేసునాథా త్రిలోకనాథా లోకోద్ధారక క్రీస్తు దేవా - 108
యేసునాథుని గాయములను చూడుము నిత్యజీవము - 348
యేసుని చెంతకు ఆశతో రమ్మిల దోషముల్ బాపునయా - 772
యేసుని చేతులందు యేసుని రొమ్మునన్ - 597
యేసుని నమ్మెడివారు ఆయన ఉచిత కృపతో - 408
యేసుని నామ శబ్దము విశ్వాసి చెవికి - 140
యేసుని నిందను భరించి ఆయన యొద్దకు వెళ్ళుదము - 621
యేసుని నిత్యము స్తుతియించెదము భూమి ఆకాశము - 581
యేసుని రక్తమే జై జై ప్రభు యేసుని రక్తమే జై - 238
యేసుని రాజ్యము అది నిశ్చలమైనది - 806
యేసుని వాక్కు నిత్యము నిల్చున్ ఏమి మారినన్ - 665
యేసుని వాగ్దానముల్ జ్ఞాపకమునందుంచుకొని - 583
యేసుని వెంట నేను వెంబడించుచున్నాను - 774
యేసుని శిష్యులము యేగుదము పిశాచి లోకమును - 622
యేసుని శ్రమలతోడ ఆశతో పాలు పొందెదను - 230
యేసుని సన్నిధి ఎంతో ఆనందం - 689
యేసుని స్వీకరించు క్రీస్తేసుని స్వీకరించు - 343
చేయను శ్రేష్ఠ కార్యము ప్రార్థన - 652
యేసుప్రభువే మహిమ నిరీక్షణ మనలో వున్నాడు - 605
యేసురాజు వచ్చును దూతలతో వచ్చును - 253
యేసులో హర్షించెదము మహిమలో హర్షింతుము - 553
యేసువా నా ప్రియమైన ఆత్మ మిత్రుడా నన్ను - 572
యేసూ ఆత్మ ప్రియుడా నిన్ను నాశ్రయించితి - 446
యేసూ నన్ ప్రేమించితివి ఆశ్రయము లేనప్పుడు - 155
యేసూ నా ప్రభువా నీ ప్రేమ లేకున్న - 493
యేసూ నా సిలువన్ మోసి నిను నే వెంబడించెదను - 614
యేసూ నీరక్త నీతులు నా సొంపు, నాదు వస్త్రము - 594
యేసే మనకిల స్వాస్థ్యము వేరే స్వాస్థ్యము లేదికను - 589
యోర్దాన్నది దరిని భ్రమింపకు మనసా యోచనచే చింతపడకు - 566
యౌవనుడా సంతోషపడుమా యౌవన కాలమున - 635
యౌవనులారా మీ యౌవనములో సంతసించుడి - 640


------------------- -------------------- నుండి
రండి యెహోవానుగూర్చి సంతోష గానము చేయుదము - 44
రండి రండి యేసుని యొద్దకు రమ్మనుచున్నాడు - 303
రండి రండి రయమున యేసుని రక్షకునిగ నంగీకరించుడి - 292
రక్షకా నన్ మర్వబోకు మొఱ్ఱనాలించు - 487
రక్షకుడా యేసు ప్రభో స్తోత్రము దేవా - 178
రక్షకుని విచిత్ర ప్రేమన్ పాడుచుందు నెప్పుడున్ - 139
రక్షణ ఔన్నత్యము రక్షకుడే తెలుపును పర్వత శిఖర - 508
రక్షణ నొసగుము ప్రభువా పాపికి - 361
రక్షణ నొసగెడు యేసుని ప్రేమను లక్ష్యము చేయుము - 310
రక్షణంపు వార్తను విని రక్షకుండగు యేసుని - 349
రక్షణ్య పాటలు పాడి రక్షకుడేసును సదా కొనియాడు - 210
రమ్మనుచున్నా డేసు రాజు రండి సర్వ జనులారా - 302
రాజాధి రాజుపై కిరీటముంచుడి - 143
రాజాధిరాజా రావే రాజు యేసు రాజ్యమేల రావే - 254
రాజుల రాజుగ యేసు ప్రభుండు - 261
రాజులకు రాజైన యేసు ప్రభు రానై యున్నాడు - 782
రాజులరాజు ప్రభువుల ప్రభూ ఈ జగతికి అరుదెంచె - 272
రాత్రింబవళ్లు పాడెదను యేసు నామం క్రీస్తు నామం - 118
రారండి యేసు పాదముల చేర పాప విముక్తి పొంద - 304
రారమ్ము రారమ్ము సాత్వీకుడైన యేసుని యొద్దకు - 431
రుచిచూచి ఎరిగితిని యెహోవా ఉత్తముడనియు - 161
రేపు మాపు గూడ రమ్యమైన గింజల్ - 533


------------------- -------------------- నుండి
లెండీ రండీ భావిమహోన్నత సాక్షులారా లెండీ - 604
లెమ్ము తేజరిల్లుము నీకు వెలుగు వచ్చి యున్నది - 516
లేచినాడురా సమాధి గెలిచినాడురా యేసు - 248
లేచిరండి విశ్వాసులారా యోర్దాన్ నదిని దాటను - 430
లేరు లేరు జగతిన్ న్నీ సమము భాసుర తేజ యేసురాజ - 764
లేలెమ్ము సీయోను ధరియించుము నీ బలము - 733
లేలెమ్ము సోదరీ సోదరుడా రక్షకుడేసుని సేవింప - 522
లేలెమ్ము సోదరీ సోదరుడా వేళాయె యేసుని సేవింపను - 524
లోకం జీవం మరణంబైనన్ సకలము మేవె నిజం స్థిరముగ - 436
లోకమునకు నన్ను దేవా నా దేవా ఉప్పుగా జేసితివి - 521
లోకమును విడచి వెళ్ళవలెనుగ సర్వమిచ్చటనే - 735


------------------- -------------------- నుండి
వందనము నిమ్ము ప్రభు యేసునకు జై జై యనిపాడు - 124
వందనమో వందన మేసయ్యా అందుకొనుము మా దేవా - 115
వాగ్దానములు పొందుడి మీలో ప్రతివాడును విశ్వాసము - 577
వారాయనను జనసమాజములో ఘనపరచుదురు గాక - 49
వారు ఆయన తట్టు చూడగానే వారికి వెలుగు కలిగెను - 435
వారు గొఱ్ఱెపిల్ల రక్తమును బట్టియున్ తామిచ్చు - 697
వింటిమయ్యా నీ స్వరము కంటిమయ్యా నీ రూపమును - 227
వింతయైన యేసు రక్షకుండు తానే నిన్ను నడుపును - 655
విజయుండు క్రీస్తు ప్రభావముతో ఘనవిజయుండాయెను - 708
విడువవు నన్నిక ఎన్నడైనను పడిపోకుండా కాయు - 365
వినతి వినతి వినతి త్రియేకునికి - 329
వినుడి సోదరులారా నా యేసు ప్రభు యిల - 291
విలపింతువా నెహెమ్యావలె? విలపింతువా ఎజ్రావలె? - 775
విశ్వాస సహితముగను ప్రకటించుడి యేసుని - 504
విసుగకుండా నిత్యము ప్రార్థించ వలెనని - 494
వెలుగిచ్చి నాకు మార్గము చూపు వెలిగించి నా మది - 479
వెళ్ళెదం శ్రేష్టదేశం నిజము వుండెదం ప్రభుతోనే - 575
వెళ్ళెదము కూడి వెళ్ళెదము శ్రేష్ఠ దేశమును చేరుటకు - 455
వెళ్ళెదము మరి ధైర్యముతో కృపాసనము చేరను - 484
వ్యర్థం వ్యర్థం సర్వము వ్యర్థం నశించు లోకం నాశము - 324
వ్యసనపడకుము నీవు చెడ్డవారలను జూచినయపుడు - 19
------------------- -------------------- నుండి
శక్తిగల షాలేమురాజా షారోను రోజా స్తుతియించెదము - 382
శరణం శరణం శరణం దేవా కరుణ నాథుడా - 94
శాంతి సంతోషం పాపక్షమాపణ సదా యేసులో దొరుకున్ - 771
శాంతిదాయక యేసు ప్రభూ - 119
శాశ్వతమైనది ప్రేమ యెహోవా తండ్రి ప్రేమ - 418
శుద్ధ ఆత్మ దిగిరమ్ము మా పై వేగమే శుద్ధి యేసు నీ - 468
శుద్ధి శుద్ధి శుద్ధి సర్వశక్తి ప్రభు ప్రాతఃకాల స్తుతి నీకే - 149
శుభవార్త వింటిమి యేసు రక్షించును - 316
శృంగార దేశము చేరగానే నా దుఃఖ బాధలన్ని- 596
శోధనకు మీరు చోటీయకుడి ధైర్యము వహించి - 546
శ్రమలను పొందె శ్రీ యేసుడు నీ కొరకై సిలువలో - 745
శ్రీ యేసు నాథుని శిరసావహించి శిష్యుల మేసును - 195
శ్రీ యేసు రాజ్యముండును సూర్యుండు వెల్గు చోటెల్ల - 592
శ్రీ యేసు స్వామి తిరిగి మోక్షంబు జేరగా - 600
శ్రీ రక్షకుని నామము కీర్తించి కొల్వుడి - 138
శ్రేష్టగీతము వినబడుచున్నది యేసు లేచెను - 249


------------------- -------------------- నుండి
సంఘమే క్రీస్తు యేసుని శరీరము అందు చేరిన వారే - 396
సంఘమొక్కటే సార్వత్రిక సంఘమనెడి సంఘ మొక్కటే - 374
సంతసిల్లును మీ హృదయాలు సీయోను మహిమజూచి - 381
సంతోషమే సంతోషమే సంతోషముతో స్తుతించెదన్ -117
సంపూర్ణ రక్షణయూట పొంగుచున్నది చూడుము - 438
సంస్తుతింతుము నిన్నే సౌలును విడచితివి - 86
సన్నుతించెదను ఎల్లప్పుడు నిత్యము ఆయన కీర్తి నానోట -163
సన్నుతింతు నెప్పుడెహోవాను తన కీర్తి నా నోట నుండును - 17
సమస్త జనులారా మీరు యెహోవాకు స్తుతిగానము పాడి - 47
సమస్త దేశములారా అందరు పాడుడి అందరు పాడుడి - 46
సమాధాన గృహంబులోను సమాధానకర్త స్తోత్రములు - 429
సమాధానము దేవుని సమాధానము - 814
సరస్సు ప్రక్కన రొట్టెలను వడ్డించునట్లుగా నాకు - 405
సర్వ కృపానిధియగు ప్రభువా సకల చరాచర సంతోషమా - 131
సర్వ శక్తుని వాక్కు ఇదియే సమస్తమును మీవే - 385
సర్వజనులారా చప్పట్లు కొట్టి పాడుడి - 26
సర్వజనులారా దేవుని కొనియాడుడి - 686
సర్వజనులారా వినుడి మీరేకంబుగా వినుడి - 28
సర్వముపై యేసు రాజ్యమేలున్ పాపి మిత్రుడు - 144
సర్వలోక నివాసులారా ఆనందించు డెల్లరు - 31
సర్వశక్తి యుతుడా సభకు శిరస్సా - 491
సర్వశక్తుడు నాకు సర్వమాయనే - 109
సర్వశక్తుని వాక్కు యిదియే సర్వమును మీవే దేవుని - 437
సర్వోన్న తుడు సర్వాధికారి సర్వశక్తిమంతుడు ఆయనే - 574
సర్వోన్నత స్థలంబులో దేవునికే మహిమ - 99
సర్వోన్నతుని చాటున నివసించెడి వాడే - 42
సహోదరులు ఐక్యత కల్గి వసించుట - 58
సాగిలపడి ఆరాధించెదము సత్యముతో ఆత్మతో శ్రీ - 95
సాగిలపడి మ్రొక్కెదము సత్యముతో ఆత్మలో - 89
సాటి లేనిది యేసుని రక్తము పాపమును కడుగును - 309
సిలువ వీరులు మీరే చెలువుగ చనుడి - 517
సిలువను మోసి ఈలోకమును తలక్రిందులు చేయు - 519
సిలువలో బలియైన దేవుని గొఱ్ఱెపిల్ల - 235
సిలువే నీ గురిగా నడువు యౌవనుడా - 638
సిల్వచెంత నేసువా చేర్చి నన్ను నుంచు - 632
సీయోను పాటలు సంతోషముగ పాడుచు సీయోను - 410
సీయోను పురమా సర్వోన్నతుని శృంగారపురమా - 378
సీయోను వాసులారా సకల వాగ్దానములు మనవాయెను - 386
సీయోనుకు తిరిగి చెరలో నుండి విడిపించి యెహోవా - 743
సీయోనుకు తిరిగి ప్రభువు వారిని రప్పించినపుడు - 73
సీయోనుపట్టణమా సువర్ణ నగరమా మహిమాపురమా - 377
సీయోనురాజు వచ్చును మదిన్ సిద్ధపడు - 274
సుందర రక్షకుడా మాదు స్వతంత్రమైన దేవా - 81
సుఖదుఃఖాలయాత్ర కాదా మానవజీవితమంత - 763
సువార్తను చాటింప సుసమయంబిది యేను - 515
సైన్యముల కధిపతివగు యెహోవా - 37
సోదరుడా పాపక్షమకై వేడుమా ప్రభు యేసుని - 337
సోదరులారా లెండి రాకడ గుర్తులు చూడండి - 259
స్తుతి ఘనత మహిమ నీదే మహిమ నీదే మహిమ - 657
స్తుతి ప్రశంస పాడుచు కీర్తింతు నిత్యము - 183
స్తుతించు నా ప్రాణమా మహిమ హల్లెలూయ - 678
స్తుతించు స్తుతించు ప్రభు యేసు నే స్తుతించు - 766
స్తుతించుడి మీరు స్తుతించుడి - 72
స్తుతించుడి శుద్ధుడెహోవాను స్తుతించుడి - 66
స్తుతించుడి స్తుతించుడి ఆయన మందిరపు - 75
స్తుతించుము స్తుతించుము ప్రభుయేసు రారాజని - 391
స్తుతింతున్ దేవుని సభలో స్తుతింతున్ హల్లెలూయ - 51
స్తుతింతున్ పరిశుద్దుని ఆరాధనతో ఇంతవరకు కాచె - 205
స్తుతింతున్ స్తుతింతున్ నాకాలోచన కర్తయగు దేవుని - 4
స్తుతియించు ప్రభున్ స్తుతియించు నీవు - 48
స్తుతియించు ప్రియుడా సదా యేసుని - 175
స్తుతియించుడాయన నాకాశవాసులారా - 66
స్తుతియింతుము యేసు ప్రభువా మా స్తుతికి పాత్రుడా - 809
స్తుతియింతుము స్తోత్రింతుము పావనుడగు మా పరమ - 180
స్తుతియు మహిమ ఘనత నీకే యుగయుగముల వరకు - 700
స్తుతియూ ప్రశంసయూ మహిమయూ నా ముక్తి దాతకే - 777
స్తుతులకు పాత్రుండవు సృష్టించినావు రక్షించినావు - 127
స్తుతులు నీకర్పింతుము సతతము మా ప్రభువా - 217
స్తోత్ర గీతములను పాడుచు ప్రియ ప్రభుని పూజించుడి - 130
స్తోత్రం స్తోత్రము దేవాది దేవా పాత్రలనుగా మార్చితివి - 647
స్తోత్రము పాడి పొగడెదను దేవాదిదేవా నిను రాజాధిరాజా - 179
స్తోత్రము యేసునాథా నీకు సదా స్తోత్రము యేసునాథా - 174
స్తోత్రము స్తోత్యమయ్యా దేవా స్తోత్రము స్తోత్యమయ్యా - 215
స్తోత్రము స్తోత్రము స్తోత్రము యేసు దేవా - 176
స్తోత్రించి కీర్తించెదము హల్లెలూయ - 202
స్తోత్రించి కీర్తింతుము ఘనపరచెదము కొనియాడెదము - 201
స్తోత్రించెదము దైవకుమారుని నూతన జీవముతో - 171
స్తోత్రింతుము నిను మాదు తండ్రి సత్యముతో ఆత్మతో - 82
స్వచ్ఛంద సీయోనువాసి సర్వాధికారి కస్తూరి పూరాసి - 412
స్వాస్థ్యముగా నిచ్చితివి జయించెడు వానికన్ని - 548


------------------- -------------------- నుండి
హర్షింతును హర్షింతును నా రక్షణకర్త నా దేవుని యందు - 101
హల్లెలూయ ఆ ఆ ఆమెన్ హల్లెలూయ - 658
హల్లెలూయ నా ప్రాణమా యెహోవాను స్తుతించు - 64
హల్లెలూయ పాడుడి హల్లెలూయ పాడుడి - 113
హల్లెలూయ యేసు ప్రభున్ యెల్లరు స్తుతియించుడి - 71
హల్లెలూయ స్తుతి ప్రశంస పాడెద - 129
హల్లెలూయ హోసన్నా స్తుతి ఘనతా ప్రభుకే - 643
హల్లెలూయ హోసన్నా హల్లెలూయ హోసన్నా - 687
హల్లెలూయా యేసుకు కల్వరిపై మృతుడు - 685
హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా స్తోత్రం - 716
హల్లేలూయ పాడెదా ప్రభు నిన్ను కొనియాడెదన్ - 760
హా ఎంత అద్భుతాశ్చర్య దినము ఎన్నడు మరువని దినం - 513
హాయానంద సుదినము నా యేసున్ నమ్ముదినము - 511
హృదయ మర్పించెదము ప్రభునకు స్తుతి ప్రశంసలతో - 120

Powered by : www.joelnetwork.com